.............................. فرهنگی ادبی آموزشی

نام و نام خانوادگی:                                     آزمون انشا و جمله نویسی                        آذر 89 کلاس پنجم

 

1- با هریک از کلمه های زیر یک جمله مناسب بنویسید. جمله ها دارای مفعول باشند.

عنایت:

دوست صمیمی:

رفتگر:

پیشرفت:

2- مخالف کلمه های زیر را بنویسید.

طولانی:                    جهل:                         مفید:                          آغاز:

3- به هر یک از کلمه های زیر یکل از پسوندهای مناسب را اضافه کن.

( زده ، ترین ، سار ، نده ، ناک ، مند )

خطر + ........................... = ......................                              درد + ........................... = ......................

کوه + ........................... = ......................                              زیبا + ........................... = ......................

4- جمله های زیر را با کلمه های مناسب کامل کنید.

بعضی از تلفن ها دارای دستگاهی به نام ..................................... هستند.

می خواستم معنی کلمه های خطور را بدانم به همین دلیل به ..................................... مراجعه کردم.

بزرگان با تحمل سختی ها به موفقیت .....................................

5- در جمله های زیر نهاد و گزاره ، مفعول و زمان فعل را مشخص کنید.

جمله

نهاد

گزاره

مفعول

زمان فعل

این مرد بلند همت دو هدف اساسی را در زندگی دنبال می کرد.

 

 

 

 

ما هنگام غروب آفتاب صدای اذان را خواهیم شنید.

 

 

 

 

6- هم معنی ( مترادف ) کلمه های زیر را بنویسید.

ثروتمند:                 شتاب:                         قطور:                       جهل:

7- با معنی متفاوت کلمه ی زیر جمله بسازید.

کشید:

کشید:

کشید:

8- مفرد و جمع کلمه های زیر را بنویسید.

قلوب:                        درخت:                             اعماق:                              عمل:

9- در بیت زیر قافیه را مشخص کنید.

دود ندارم چه باکم                         بدون گرد و خاکم

10- در بین فعل های زیر ماضی، مضارع و مستقبل را مشخص کنید.

خوانده بود:                        خواهد نوشت:                        می رود:                     کشید:

 

11- جمله زیر را ادامه بده.

شجاعت نترسیدن نیست بلکه ..................................................................................................................................................

 

..........................................................................................................................................................................................................

 

..........................................................................................................................................................................................................

12- در زبان فارسی به هر یک از نوشته های زیر چه می گویند.

بنی آدم اعضای یک پیکرند        که در آفرینش ز یک گوهرند

کاش من می توانستم دل های بعضی از آدم ها را آب و جارو کنم.

حداقل 8 خط، خوش خط ، بدون غلط املایی ،بدون خارج شدن آز موضوع، رعایت نکات دستوری

13- از دو موضوع زیر یکی را به دلخواه انتخاب کن و انشا بنویس.

الف) نامه ای به دوست خود بنویسید و درباره مدرسه و تحصیل خود با او گفتگو کنید.

ب) چگونه باشیم تا مورد احترام مردم قرار گیریم.

 

 

..........................................................................................................................................................................................................

 

+ نوشته شده در  یکشنبه چهارم اردیبهشت ۱۳۹۰ساعت ۱۱:۱۳ قبل از ظهر  توسط hadipoorjahan@yahoo.com هادی پورجهان  |